تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
بذر پیاز- Onion seed
بذر پیاز   قدمت و مشخصات گیاهشناسی: پیاز بومی آسیا و احتمالا نواحی بین فلسطین وهندوستان است که بعدا از طریق خاور نزدیک به اروپا راه یافت .این گیاه یکی از مهم ترین سبزی های جنس Allium  وتیره Liliaceae  می باشد.به عقیده واویلوف موطن اصلی پیاز خوراکی آسیای مرکزی و غربی است .عده ا ...
Onion Padis F1
Onion Padis F1 بذر پیاز قرمز پادیس F1  تولید شرکت روزن سیدز هلند می باشد و توسط شرکت پیشگامان صنعت و بذر به بازار ایران عرضه می گردد. این پیاز از نوع روز کوتاه بوده و دارای شکلی تخت  و اندازه ای متوسط تا بزرگ است ،پوسته این پیاز محکم و سرخ رنگ می باشد ،ماندگاری پوسته بسیار مناسب و ف ...
پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano
پیاز تگزاس ارلی گرانو روزن سیدز  پیشگامان صنعت و بذر ...
پیاز پادیس F1
پیاز قرمز پادیس F1 ...
پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano
Onion Texas Early Grano ...
پیاز وایت گرانو-Onion White Grano
بذر پیاز وایت گرانو روزن سیدز هلند پیشگامان صنعت و بذر ...