تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 27

کلم گل - centrum f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر کلم گل - centrum f1
  • نقد و بررسی

CULIFLOWER                                  کلم گل     

Centrum Cauliflower

سنتروم

Maturity (days after transplanting ) :90

دوره رشد : 90 روز بعد از نشاء

Curd Shape : Dome

شکل سر کلم  : سرگنبدی 

Curd Color : Pure White

رنگ سر کلم  : سفید برفی

Curd Weight(Kg) : 1/5 - 2

وزن سر کلم  : 5/1 - 2 کیلو گرم

Self Protection :Very good

محافظت از خود : بسیار خوب