تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 27

هندوانه - CRIMSON SWEET

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر هندوانه - CRIMSON SWEET
  • نقد و بررسی

 

 

Crimson Sweet Watermelon

کریمسون سوییت

Maturity : 90 days

دوره رشد : 90 روز

Fruit Shape: Near Round

شکل میوه : تقریبا گرد    

Fruit Weight(Kg): 15 - 20

وزن میوه  : 15 – 20 کیلوگرم   

Fruit Rind Color : Light Green With Dark Stripes

رنگ پوست میوه : سبز روشن با نوارهای تیره  

Fruit Flesh Color : Red

 رنگ گوشت میوه : قرمز 

Tolerances: Anthracnose , Fusarium

تحمل : متحمل به آنتراکنوز ، فوزاریوم       

Remark : High Yield , Firm Fruit

عملکرد بالا ، میوه سفت