تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 21

خیار - BEITH ALPHA OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر خیار - BEITH ALPHA OP
  • نقد و بررسی

CUCUMBER                                خیار              

 

Beith Alpha Cucumber

بتا – آلفا

Maturity : 45 days

دوره رشد : 45 روز

Fruit Length (Cm)  : 16 - 18

طول میوه  : 16- 18 سانتی متر 

Fruit Shape  : Cylindrical

شکل میوه : استوانه ای  

Fruit color : Deep Green

رنگ میوه  : سبز تیره

Tolerances:MMV , PMT , DMT, CM

تحمل : متحمل به بیماری های ویروسی و باکتریایی