تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 134

پیاز وایت گرانو-Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر پیاز وایت گرانو
روزن سیدز هلند
پیشگامان صنعت و بذر
  • نقد و بررسی
بذر پیاز وایت گرانو

Onion White Grano OP

پیاز وایت گرانو

Maturity(days after transplanting) : 170

دوره رشد : 170روز بعد از کشت

Bulb Shape : Near Round

شکل غده : تقریبا کروی

Bulb color : Light Yellow

رنگ غده : سفید

Bulb Size : Medium to Colossal Size

اندازه غده : متوسط تا بزرگ