تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

LAROSA

sunray

لوبیای سان ری - Bean Sunray

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
radish

تربچه فرنچ برکفست - Radish French Breakfast

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
kohlrabi

کلم قمری -Kohlrabi

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Radish-2

تربچه - SAXA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
WOLF-نخود-فرنگی

نخود فرنگی - WOLF

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد