تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

STAR SEEDS

هندوانه Kyto12

هندوانه Kyto 12

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
هندوانه - KASRA

هندوانه - KASRA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
هندوانه--ARMAN

هندوانه -ARMAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - RED STAR

گوجه فرنگی - RED STAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - PARS

گوجه فرنگی - PARS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - ABAN

گوجه فرنگی - ABAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
PSB-330-بادمجان

بادمجان - PSB 330

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد