تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

ROYAL SLUIS

RS-360

ذرت آراِس -360 سوپرسوییت کُرن - Sweet Corn RS – 360 Super

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Mobil

گوجه فرنگی - MOBIL TOMATO

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
green-arrow

نخود فرنگی - GREEN ARROW PEA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد